Izjava o ustupanju ličnih podataka i
pristanak za njihovo korišćenje u svrhu za koju su podaci dati

Podaci koje dajem odnose se na moju ličnost i moje spoznaje. Podaci koji se odnose na JMBG, adresu stanovanja, telefon i zdravstveno stanje, broj bankovnog računa i imovno stanje, mogu biti poznati samo Organizaciji kao Rukovaocu podacima, bez njihovog javnog širenja i emitovanja.

Podaci koji se odnose na moje lično i porodično ime, pol, versku i duhovnu pripadnost, godine života, moje spoznaje, izgled i osobine koje sâm javno prikažem ili obznanim putem nekog od načina komunikacije, mogu od strane Organizacije, kao Rukovaoca podacima, biti javno korišćeni po potrebi, u skladu sa Zakonom i bez ograničenja, u cilju promovisanja registrovanih aktivnosti Organizacije.

Ostali podaci, do kojih Organizacija dođe mojim aktivnostima putem elektronskih medija komuniciranja, smatraju se podacima za čije sam korišćenje dao pristanak.

Ova Izjava važi dok ne bude povučena od strane mene na način kako je data, ili drugi odgovarajući pismeni način dostavljajući je Organizaciji na njenu elektronsku ili poštansku adresu.